راهنمای تدوین و ارسال مقاله

۱- ساختار مقاله
ساختار مقاله الزاماً شامل عنوان، چکیده، مقدمه، متن اصلی، جمع‌بندی و نتیجه گیری و منابع و مراجع باشد.

 

عنوان مقاله
در عین اختصار (حداکثر۲۰  کلمه) تمام ویژگی های کار انجام شده را مشخص کند.

نام و نام خانوادگی مؤلف اول; نام و نام خانوادگی مؤلف دوم، سوم و چهارم
 

چکیده
چکیده باید حداکثر ۳۰۰ کلمه داشته، در مقاله های پژوهشی به تفکیک حاوی قسمت های مقدمه و هدف، روش‌کار، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری باشد. در مقالات تحلیلی و مروری نیاز به تفکیک چکیده نبوده و ذکر چکیده در این دسته از مقالات طی یک پاراگراف ۳۰۰ کلمه ای کافی است.

واژه های کلیدی: حداکثر شش واژه در این بخش نوشته می‌شود.

طبقه بندی JEL: نوشتن طبقه بندی JEL در قبل از واژگان کلیدی لاتین و فارسی

مقدمه
متن اصلی (بخش های مختلف مقاله)
در فاصله بین مقدمه و جمع بندی و نتیجه گیری می‌بایست به تشریح دقیق مساله و شرح پژوهش انجام‌شده بپردازند.

۱-۱  زیربخش فرعی سطح اول
۱-۱-۱ زیربخش فرعی سطح دوم

در صورت نیاز، زیر بخش‌های بعدی بدون شماره و با علامت (-) مطابق  همین سطر نوشته شوند.

 

نتیجه گیری و پیشنهادات
در این بخش ، نکات مهم در کار انجام شده بطور خلاصه مرور و نتایج برگرفته از آن توضیح داده می شود. سهم علمی مقاله (Contribution) باید در بخش نتیجه مورد تصریح واقع شود. رعایت شود که عین مطالب چکیده در این بخش آورده نشود.

 

منابع و مراجع
منابع مورداستفاده در متن در بخش آخر مقاله با عنوان "منابع و مراجع" در دو بخش فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبا آورده ‌شوند.
برای ماخذ نویسی می بایست ضمن ارجای درون متنی، سیستم(نام مولف،تاریخ،صفحه) در مورد کتابها و سیستم (نام مولف،تاریخ) در مورد مقالات، به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر ذکر گردد.

الف) کتاب تالیف شده:
نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف (تاریخ نشر). نام کتاب با حروف ایرانیک. محل انتشار: ناشر.
ب) کتاب ترجمه شده:
نام خانوادگی مؤلف، نام مولف (تاریخ نشر). نام کتاب به فارسی و با حروف ایرانیک. نام و نام خانوداگی مترجم یا مترجمین، محل انتشار: ناشر.
ج) مقالۀ تألیف شده:
نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف (تاریخ  نشر)، «عنوان مقاله بین دو علامت گیومه»، نام نشریه یا مجموعه مقالات با حروف ایرانیک، سال نوبت انتشار، شمارۀ نوبت انتشار: شماره صفحات.
د) مقالۀ ترجمه شده:
نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف (تاریخ  نشر)، «عنوان مقاله بین دو علامت گیومه»، نام نشریه یا مجموعه مقالات با حروف ایرانیک، نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمین، سال نوبت انتشار، شمارۀ انتشار: شماره صفحات.

نکات مهم
* در مورد طرح های پژوهشی، گزارشات چاپ نشده و رساله های دانشگاهی نیز همچون کتاب های تألیفی عمل شود و صرفاً پس از ذکر عنوان، عبارت طرح پژوهشی، گزارش منتشر نشده، رساله کارشناسی ارشد یا دکتری نیز در داخل پرانتز قید گردد.
** در مورد کتابهایی که بیش از یک مؤلف دارند، پس از نام خانوادگی و نام مؤلف نخست، نام و نام خانوادگی مؤلفین بعدی قید گردد و مؤلفین با علامت ویرگول از یکدیگر جدا شوند.
*** در مورد منابع لاتین نیز به شیوۀ فوق عمل شود و صرفاً در مورد مقالات، عنوان مقاله به جای علامت گیومه در بین دو علامت نقل قول (“) درج گردد در ضمن معادل لاتین کلمات و اصطلاحات به صورت پانوشت در پایین همان صفحه ذکر گردد.

 

۲-سایر موارد
شماره گذاری

-کلیه جداول، شکل ها و روابط ریاضی باید به ترتیب و بصورت مستقل شماره گذاری شوند.
-عنوان جدول می بایست در بالای جدول و توضیح هر شکل درزیر آن آورده شود.
-عنوان شکل ها می بایست در پایین آن آورده شود.
-کلیه صفحات مقاله می بایستی شماره گذاری گردند.
جدول (۱): تولید ناخالص داخلی ایران
شکل (۱): روند تولید ناخالص داخلی ایران

 

نگارش مقاله
-مقالات به صورت تک ستونی و تعداد صفحات مجاز برای مقالات حداقل۸ و حداکثر ۲۰ صفحه(۹۰۰۰ کلمه) باشد.
-برای قلم لاتین همواره از Times New Roman استفاده شود.
-متن مقاله با قلم  B Nazanin و اندازه ۱۳ نوشته شود.

ارسال متن کامل مقالات 
-کلیه مقالات حداکثر تا تاریخ  ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۴به صورت فایل Word ۲۰۰7 و  pdf به پست الکترونیکی همایش به آدرس iderutconf@ut.ac.ir ارسال و یا به صورت فیزیکی به آدرس دبیرخانه همایش ارسال گردد.
-موضوع مقالات ارسالی ترجیحا  مرتبط با یکی از محورهای اصلی همایش باشد.
-مقالات ارسالی قبلاً در جایی چاپ یا ارائه نشده باشد.