موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

 

مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی در سال تیر ماه ۱۳۳۹ با هدف انجام تحقیقات نظری و کاربردی و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای تحقیقات در مسائل اقتصاد ایران ، اقتصاد نظری و موضوعات اقتصاد بین الملل و کشورهای منطقه و تربیت نیروی متخصص ، با نام موسسه تحقیقات اقتصادی  و به ریاست دکتر حسین پیرنیا (پدر علم اقتصاد ایران) در دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران تاسیس شد و سپس در آبان ماه 1346 با استقلال دانشکده اقتصاد از دانشکده حقوق و علوم سیاسی به دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران انتقال یافت.

موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با توجه به بهرمندی از اساتید برجسته و دانشجویان نخبه در سه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های علوم اقتصادی ، اقتصاد انرژی ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، بانکداری اسلامی ، و اقتصاد محیط زیست و با بیش از نیم قرن تجربه به یکی از مراکز مهم پژوهشی در کشور تبدیل شده است.

در حال حاضر موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی در حوزه های آموزش و پژوهش و ...  به سازمانها و مراکز دولتی و غیر دولتی خدمات ارائه می نماید.


در ذیل به برخی از مهمترین خدمات موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی اشاره شده است.

 الف) انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی نظری و کاربردی در زمینه های مختلف اقتصادی

ب) اجرای طرحهای تحقیقاتی به سفارش دستگاههای مختلف دولتی و غیردولتی

ج) برگزاری دوره های مختلف آموزشی و تحقیقاتی

د) تربیت نیروی متخصص با استفاده از آموزش های کاربردی

ه) ارائه خدمات مشاوره ای به نهادها و موسسات مختلف کشور

و) ایجاد ارتباط و همکاری با موسسات و نهادهای تحقیقاتی داخل و خارج از کشور

ز) برگزاری سمینارها و سخنرانیهای علمی در زمینه های مختلف دانش اقتصاد و انتشار آنها

ح) انتشار آثار و کتب و گزارشات علمی اقتصادی و کلیه نشریاتی که به ارتقا دانش اقتصاد کمک می نماید.