محورهای نهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران

۱.اقتصاد غیررسمی و فرار مالیاتی

۲.شناسایی ظرفیت های مالیاتی و گسترش پایه های جدید مالیاتی 

۳.نظام مالیاتی، مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و مالیات بر خانوار

۴.سیاست های مالیاتی و ادوار تجاری

۵.ارتقاء فرهنگ و تمکین مالیاتی

۶.الگوی مالیاتی دولت  اسلامی

۷.مشوق ها و معافیت های مالیاتی  با تاکید بر  مناطق آزاد تجاری

۸.مالیات بر موارد خاص(کالاهای مضر، دخانیات، ......)

۹.ساختار نظام سیاست گذاری مالیاتی

         - مالیات بر بهبود فضای کسب و کار

10.مالیات های زیست محیطی

۱۱.حقوق مالی، نظام دادرسی و ضمانت های اجرایی با تاکید بر قوانین مالیاتی

۱۲.نظام مالیاتی و اقتصاد مقاومتی

۱۳.مالیات در افق سند چشم انداز ج. ا. ا